شرایط عمومی

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

فصل اول
تعاریف ومفاهیم


فهرست مندرجات

ماده1 - پیمان

پیمان‌‌،مجموعه اسناد و مدارکی است که درماده 2 موافقتنامه پیمان،درج شده است.


ماده2 - موافقتنامه

موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ و مدت پیمان،درآن بیان شده است.


ماده3 - شرایط عمومی

شرایط عمومی،مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.


ماده4 - شرایط خصوصی

شرایط خصوصی،شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی،برای این پیمان،با توجه به وضعیت و ماهیت آن،تنظیم شده است.موارد درج شده در شرایط خصوصی،هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.


ماده5 - برنامه زمانی اجرای کار

الف)برنامه زمانی کلی: برنامه ای است که در آن،زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه،منعکس گشته ودر اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب)برنامه زمانی تفصیلی: برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان،به تفصیل ودر چارچوب برنامه زمانی کلی،درآن آمده است.


ماده6 - کارفرما

کارفرما،شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان،به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما،در حکم کارفرما می باشند.


ماده7 - پیمانکار

پیمانکار،شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کنندهً پیمان است واجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان،به عهده گرفته است.نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار، درحکم پیمانکار می باشند.


ماده8 - مدیر طرح

مدیر طرح،شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار،در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان،ازسوی کافرما به پیمانکار معرفی می شود.


ماده9 - مهندس مشاور، مهندس ناظر

الف)مهندس مشاور،شخص حقوقی یا حقیقی است برای نظارت براجرای کار،در چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک پیمان،از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب)مهندس ناظر،نمایندهً مقیم مهندس مشاوردر کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.


ماده10 - رئیس کارگاه

رئیس کارگاه،شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار،او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه راسرپرستی کند.


ماده11 - پیمانکار جزء

پیمانکار جز، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را داردوپیمانکاربرای اجرای بخشی ازعملیات موضوع پیمان،بااو قرارداد می بندد.


ماده12 - کار،کارگاه،تجهیز و برچیدن کارگاه

الف) کار،عبارت است از مجموعه عملیات،خدمات یا اقدامات مورد نیاز،برای آغاز کردن،انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد،و کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه،محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرامی شود یا به منظور اجرای پیمان،با اجازه کارفرما از آن استفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهدشد مورداستفاده قرار می گیرد،جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج) تجهیز کارگاه،عبارت از عملیات،اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان،طبق اسناد و مدارک پیمان،میسر شود.

د) برچیدن کارگاه،عبارت از جمع آوری مصالح،تجهیزات،تاسیسات وساختمانهای موقت،خارج کردن مواد زاید،مصالح،تجهیزات،ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیزکردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.


ماده13 - مصالح،تجهیزات،مصالح وتجهیزات پای کار،ماشین آلات وابزار،تاسیسات وساختمانهای موقت،وسایل

الف) مصالح،عبارت از مواد،اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات،عبارت ازدستگاههاوماشین آلاتی است که درعملیات موضوع پیمان نصب شده ودرکار باقی می ماند.

ج) مصالح و تجهیزات پای کار،عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودرمحل یامحلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است،نگهداری و حفاظت می کند.مصالح و تجهیزات موجود درمحل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود. تبصره- قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که دراجرای موضوع پیمان،بااجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور،در کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د) ماشین آلات و ابزار،عبارت از دستگاهها،تجهیزات،ماشین آلات،و بطور کلی،ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کارگرفته می شود. ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه) تاسیسات و ساختمانهای موقت،عبارت از انواع ساختمانها،محوطه سازیها،انبارها،تاسیسات آب،برق،سوخت و مخابرات،شالوده دستگاهها،و بطور کلی،تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت،برای دوره اجراتامین شده و جزوکارهای تجهیزکارگاه به شمار می رود.

و) وسایل،عبارت از اثاثیه اداری،مسکونی،آشپزخانه و دیگرلوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود.

ماده14 - برآورد هزینه اجرای کار،مبلغ پیمان،مبلغ اولیه پیمان،مبالغ نهایی پیمان،ضریب پیمان،نرخ پیمان،مدت پیمان،مدت اولیه پیمان،متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف)برآورد هزینه اجرای کار،مبلغی که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان،به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است.

ب)مبلغ پیمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی تغییر مقادیر کار و قیمت جدید است.مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان،همان مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.

ج)مبلغ نهایی پیمان،مبلغ درج شده درماده3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان،در آن ایجاد می شود.

د)ضریب پیمان،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

ه)نرخ پیمان،در مورد هریک از اقلام کار،عبارت از بهای واحدآن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است.در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند،نرخ پیمان،نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته،پس ازاعمال تعدیل آحادبها،می باشد.

و)متوسط کارکرد فرضی ماهانه،عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.

ز)مدت پیمان یا مدت اجرای کار،مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده 30 در آن ایجاد می شود.مدت پیمان هنگام مبادله پیمان،همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.


ماده 15 - روز،ماه،تاریخها،مفرد و جمع،عنوانها

الف)روز و ماه،روز و ماه تقویمی و شمسی است.

ب)تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است.

ج)هر جا که معنای عبارت ایجاب کند،کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

د)عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک پیمان،صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاداسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان،از آنها استفاده کرد.


فصل دوم
تاًییدات وتعهدات پیمانکار

ماده 16 - تاًییدات پیمانکار

موارد زیر راپیمانکارتاًییدمی نماید

الف)تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملا ً آگاه شده است.

ب)نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح،تجهیزات،ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل یا از نقاط دیگر،اطمینان یافته است.

ج)محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده و از وضعیت آب و هوا،بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال،با توجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار،اطلاع یافته است.

د)از قوانین و مقررات مربوط به کار،بیمه های اجتماعی،مالیاتها،عوارض و دیگر قوانین و مقررات،که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است،کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند.در هرحال،مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده،برعهده پیمانکاراست.

ه)در تهیه پیشنهاد قیمت،سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال،پیمانکار تاًیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد،مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در موردآن استناد به جعل خود نماید.

ماده 17 - کارکنان

الف)پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند،انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان،خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند،کارکنان پیمانکار شناخته می شوند.اگر دراسناد و مدارک پیمان،استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد،پیمانکار متعهداست قبلاً وضعیت استخدام،مانند میزان حقوق و مزایا،مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنهارا به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط وتاًمین هزینه های مربوط،برای استخدام آنها اقدام کند.کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید.تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.

ب)تاًمین نیروی انسانی موردنیاز و محل سکونت مناسب،آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران،اقدامات لازم بعمل آورد،بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران درتامین مواد موردنیاز آنها،از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد.بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود،نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری،مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند.

ج)کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه،و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند.

د )پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما،وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذیربط استخدام نماید.همچنین پیمانکار باید از به گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر وظیفه عمومی مجاز نیست،خودداری کند.

ه)پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد.مهندس ناظر می توانداز ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید.

و)پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند.در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاًخیری پیش آید،مهندس مشاور به پیمانکار اخطارمی کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانکار،کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است،طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است،باتوجه به پرداختهای علی الحساب که به آنهاشده است،باحضور نماینده مهندس مشاوروپیمانکار،ازمحل مطالبات پیمانکارپرداخت کندومبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد،به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد،از محل تضمینهای پیمانکار تاًمین کند.در صورتی که نماینده پیمانکار،با وجود اخطار مهندس مشاور،از حضور برای پرداختها خودداری کند،کارفرما پرادخت مزبور را انجام می دهد،بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد.در صورت تکرار تاًخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت پیش از یک ماه،برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است،کارفرما می تواند پیمان رافسخ نماید.

ز)پیمانکار می کوشد تا حدممکن،کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار،که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان راداشته باشند،انتخاب کندوبه کارگمارد.

ح)پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی،مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است.

ط)در اجرای این پیمان،پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است،هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء،صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند،مهندس مشاور یا مهندس ناظر،مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد،و در صورت تکرار،می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان رااز کار برکنارکند.در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بر کنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد.اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.


ماده 18 - مسئولیت حسن اجرای کار،برنامه کار،گزارش پیشرفت کار،هماهنگی باپیمانکاران دیگر،رئیس کارگاه

الف)پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

ب )پیمانکار متعهد است که سازمان،روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان،یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است،تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود.اگر در اسناد و مدارک پیمان،جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین سده باشد،پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج)در صورتی که حین اجرای کار،پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است،موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود،مراتب را با ذکر دلیل،به مهندس مشاور اطلاع دهد.مهندس مشاور،تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است،پس از تصویب کارفرما،به پیمانکار ابلاغ می کند.بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان،از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد.

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود،پیمانکار با توجه به نظر مهندس مشاور،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیش گفته،برای طی مراتب بررسی و تصویب،تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د)پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما،که به نحوی باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکارابلاغ می شود.

ه)پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه،گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید.شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تهیه می کند.این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده،میزان پیشرفت یا تاًخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی،مشکلات و موانع اجرایی،نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده،به کارگاه،تعداد و نوع ماشین آلات موجود و آماده بکار،تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد.در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.

و)پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه،نمودارها و جدولهای پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم،مهندس مشاور و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند،از آن استفاده کنند.

ز)پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات،شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد،به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی،با مسئولیت و نظارت او انجام شود.اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست،مهندس مشاور،با ذکر دلیل،درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد،معرفی کند.

پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستورکارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت،اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد.هر نوع اخطار واعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود،در حکم ابلاغ به پیمانکار است.

پیمانکار می تواند در صورت لزوم،رئیس کارگاه راعوض کند،مشروط به اینکه پیش از تعویض،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.


ماده 19 - کنترل نقاط نشانه،پیاده کردن نقشه ها،اندازه گیریها

الف)پیمانکار،پیش از عملیات موضوع پیمان باید نقاط نشانه و مبداً را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد،درستی آنها را تاًیید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد،مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد.بدیهی است که پس از آغاز عملیات،هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه،پیمانکار باید بی درنگ،نقاط نشانه و مبداً و همچنین علایم مربوط به آنهارابا بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت،به هزینه خود،حفظ و نگهداری کند.

ب )پیمانکار متعهد است که نقشه ها،امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند.در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها،امتدادها و محورها،اختلافی در مورد تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود،وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس می کنند.

تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند،یا به هر صورت، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد،باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها،صورتمجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد.این صورتمجلسها،ملاک اندازه گیریها در تنظیم صورت وضعیتهاست. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تاًیید شود،پیش ازآنکه اقدامات پیش گفته انجام شود بپوشاند،موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تاًیید انجام کار از سوی مهندس ناظر،به هزینه خود،نسبت به پوشش مجددواصلاح کار اقدام کند.

ج)اندازه گیریها بر اساس نقشه های اجرایی،دستورکارهای اجراشده و صورتمجلسها،که شامل کروکیهای لازم و روشن است،انجام می شود.


ماده 20 - تجهیزکارگاه،تدارک مصالح،تجهیزات وماشین آلات

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه،با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز،طرح جانمایی تحهیز کارگاه را تهیه کرده وپس از تاًیید مهندس مشاور،آن را مبنای تجهیزکارگاه قرار دهد.تاًمین آب،برق،سوخت و مخابرات،بطورکلی،تجهیز کامل کارگاه،به نحوی که برای اجرای کارطبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد،مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. ب )تاًمین نیروی انسانی،مصالح و تجهیزات،ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است،مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان،ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. مصالح وتجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و درکارگاه نگهداری می کند،باید به قرار زیر باشد.

1)اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین شود،باید از همان منابع تهیه گردد، نمونه یا کاتولوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی،پیش از سفارش،به تاًیید مهندس مشاور برسد.در هر حال،از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تاًیید مهندس مشاور قرار گیرد.

2)ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا،از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد.بدین روی،پیمانکارموظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات،نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاورکند.در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرارگیرد،اقدام به تهیه و حمل آنها نماید.بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد.اگر به مناسبت این تغییر محل،اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود،تفاوت بها،به اقتضای مورد،از پیمانکارکسر یا به او پرداخت می شود.پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است.

3)نوع،مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود.مصالح باید بطور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی،شمارش یااندازه گیری باشد.انبار مصالح باید ازهر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد. ج)هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد،کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند.اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم،طبق مشخصات ذیربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود،کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد. د)در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید بوسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود،کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ذیربط به هزینه پیمانکارتحصیل می نماید.هر گاه ضمن اجرای کار،محدودیتهای جدیدی پیش آیدکه به علت آن،پیمانکارنتواندمصالح وتجهیزات مورد نیاز اجرای کار را،در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند،از خارج از کشور تهیه و واردکند،مراتب رابا ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار،کارفرما در مورد چگونگی تاًمین این مصالح و تجهیزات، تصمیم گیری نماید. ه)در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان،مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد،پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده،تاًمین کند.هرگاه ضمن اجرای کار،مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات و ابزار موجود پیمانکار،برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار،مناسب نیست، مراتب رابه پیمانکارابلاغ می کند.پیمانکارمکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید،تکمیل و تقویت کند،بدون اینکه برای این کار،ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد. و)پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است،از کارگاه خارج کند.در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که در کارگاه مورد نیاز نیست،پیمانکار،تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند.مهندس مشاور،به تقاضای او رسیدگی می کند،و در صورتی که موجه باشد اجازه خروج می دهد. ز)در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان،تاًمین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و بصورت دایم در کار باقی بماند،در تعهد کارفرما باشد،پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست،مگرآنکه ثابت شود که نقض آنها مربوط به کار پیمانکار است. ح)اگر در اسناد و مدارک پیمان،تکلیفی برای تهیه غذا،مسکن ودفتر کار کارکنان کارفرما،مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود،پیمانکار موظف به تاًمین آنها،طبق شرایط پیش بینی شده،می باشد.

ماده 21 - حفاظت از کار و شخص ثالث،بیمه کار،مراقبتهای لازم

الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان،مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده،مصالح،تحهیزات،ماشین آلات و ابزار،تاًسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد،و به همین منظور،اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنهادر داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

ب) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار،مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است، و در هر حال،کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت،کار دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نماید.در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثردستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید،و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاًسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید،پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

ج)پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار،تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است،در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یادشده به نفع کارفرما نزد موًسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد،بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند.بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبارداشته باشد،تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است،پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند.کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیش گفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر،عیناً به بیمه گر پرداخت می کند.آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاًخیر غیرمجاز پیمانکار باشد،به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود،پیمانکار موظف است که:اولاً مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گراطلاع دهد،ثانیاً:طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور،کارهارا به حالت اولیه بازگرداند.برنامه زمانی انجام کارهای پیش گفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تاًیید مهندس مشاور و کارفرما،به اجرا در می آید.کارفرما خسارتهای وارد بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده،اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم(بالاسری)،با تاًیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند.کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که درصورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد،درصورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد،پیش از شروع کار،پیمانکار چگونگی بیمه کار رااز کارفرما استعلام می نماید و کارفرما در مدت 10 روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می کند تاپیمانکار طبق مفاد این بند،درمورد بیمه کاراقدام کند.

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند،در صورت وقوع حادثه،جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد.

د)پیمانکار موظف است که تمام ساختمانها و تاًسیسات موقت،ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را،که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد،به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید.ماشین آلات و ابزاری را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد،کارفرما بیمه می کند.

ه)پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تاًمین کند،و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی،و در صورت لزوم،حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد،بگمارد.

و)پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف،یا رهگذران نشود.استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی کار،و در نتیجه،صدای آنها و همچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات،مزاحمت تلقی نمی شود. در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رویا پیاده رو برای مدتی موقت و بااطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود،پیمانکار باید با کسب مجوز لازم از مقامات محلی،عبور و مرور را با راههای انحرافی که مسیر آنها باید به تاًیید مهندس مشاور برسد،تاًمین کند.کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوزهای مورد نیاز بعمل می آورد.

اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد،این هزینه ها به عهده پیمانکار است.همچنین پیمانکار متهداست که در حمل مصالح و ماشین آلات و عبورآنها از راهها،پلها و تونلها،رعایت قوانین،مقررات و استانداردها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند،با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید.هرگاه پیمانکار بر خلاف مفاد این بند رفتار کند ، مسئول جبران خسارتهای وارد شده می باشد.

ز)پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تاًمین کند و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شوند خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند.

ح)هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده دراین ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید،کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید.در این صورت،هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما،خواه ازنظر اساس تخلف وخواه از نظر مبلغ پرداختی،بی اثر می باشد.


ماده 22 - ترتیب گردش مدارک،نقشه ها وابلاغ دستورکارها

الف)تمام نقشه ها،مشخصات،دستورالعملها و استانداردهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است،به تعداد نسخه های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و درصورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو نسخه،بدون دریافت هزینه،در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.در صورت نیاز پیمانکار،نسخه های اضافی به هزینه او تکثیرمی شود.پیمانکار باید یک نسخه از نقشه ها و مشخصات،با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگهداری کند، تا در صورت لزوم،به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور،کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد.نسخه اصل نقشه ها و مدارک،تا پایان کار نزد مهندس مشاورباقی می ماند.

ب)پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار،تمام نقشه ها،دستورالعملها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید،به نحوی که هیچ گونه ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند.به طور کلی،کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی براجرای کامل کار نمی کاهد.درصورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسری در مدارک ، نقشه ها و دستورالعملها پیمانکار باید بموقع رفع نقص آنها را از مهندس مشاور درخواست کند.مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجرای کار،برای تکمیل نقشه هاوابلاغ به پیمانکاراقدام کند.

ج)هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شودایرادی داشته باشد،باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی،مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع مهندس مشاور برساند.در صورتی که مهندس مشاور،درستی مدارک پیش گفته را تاًیید کند،ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد،پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما،طبق نظر او انجام دهد.در چنین حالتی،پیمانکار فقط مسئول اجرای کار است و در مورد صحت نقشه ها، مشخصات،محاسبات و دستور کارهای مربوط،مسئولیتی ندارد.هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد.

د)پیمانکار،نقشه های کارگاهی را که نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمتهایی از کار است،در صورت نیاز ضمن اجرای کار،بر اساس نقشه های اجرایی،مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان،تهیه می کند و در سه نسخه،که یک نسخه از آن قابل تکثیرباشد،تسلیم مهندس مشاور می نماید.مهندس مشاور،نقشه های یاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم،تاًیید و در یک نسخه به پیمانکار ابلاغ می کند.نسخه قابل تکثیراین مدارک نزدمهندس مشاورنگهداری می شود.

ه)نقشه های چون ساخت،نقشه های کارهای انجام شده به نحوی که اجرا شده اند،می باشد و شامل تمام نقشه های اجرایی،اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است.پیمانکار باید نقشه های چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه کند و برای بررسی و تاًیید،به مهندس مشاور بدهد.مهندس مشاور،یک نسخه از نقشه های چون ساخت تاًیید شده را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

و)پیمانکار باید مشخصات فنی،نقشه ها و دستورالعملهای نصب،راه اندازی و بهره برداری تجهیزاتی را که تاًمین آنها به عهده اوست،از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه،به مهندس مشاوربدهد.مهندس مشاور،بر اساس مدارک سازنده، نقشه های اجرایی محل استقرارتجهیزات یاد شده را تهیه و برای اجرا به پیمانکارابلاغ می کند.

ز)مهندس مشاور،تمام موافقتها،تصویبها،اخطارها و دستور کارها را به صورت کتبی،به پیمانکار ابلاغ می کند،و در موارد لزوم،به نحو پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان،به تاًیید کارفرما نیز می رساند و سپس به پیمانکارابلاغ می کند.پیمانکار،پس از وصول دستورکارها،می تواند برای اصلاح آنهااظهارنظر کند.امادرهرحال،موظف به اجرای چنین دستورکارهای است. در موارد صدور دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور،پیمانکارمی تواند درخواست ابلاغ کتبی آنهارا بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکارابلاغ کند،در غیر این صورت،این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست. مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه های ابلاغی،همراه با نقشه ها،دستورکارها و صورت جلسه ها را برای کارفرما ارسال می کند.

ح)پیش از تحویل موقت کار طبق ماده 39،پیمانکار دستورالعملهای راه اندازی،راهبری،تعمیر و نگهداری را همراه با نقشه های چون ساخت در سه نسخه،که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد،به مهندس مشاور می دهد. مدارک یاد شده باید به نحوی باشد که راهبری،تعمیر و نگهداری تمام قسمتهای موضوع پیمان بسهولت انجام شود. در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان،تعداد نسخه یا مشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل می شود.


ماده 23 - حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها

پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوی اجرا کند که به تاسیسات زیربنایی موجود در کارگاه،مانند خطوط آب ،برق،گاز،مخابرات و مانند اینها،آسیبی وارد نشود.هرگاه در اثرعمل پیمانکار،به تاسیسات یادشده صدماتی واردشود، پیمانکارمتعهداست که هزینه ترمیم و برقراری مجدد آنها را بپردازد.هرگاه پیمانکار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوری به عمل نیاورد،کارفرما می تواند به هر طریق که مصلحت بداند،برای رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کند و پیمانکار،از این بابت،حق هیچگونه اعتراضی ندارد. در صورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد،پیمانکار باید با توجه به برنامه زمانی اجرای کار،تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاور استعلام کند و پس ازاعلام نظر مهندس مشاور،برای عملیات حفاری اقدام نماید.بدین ترتیب، مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه های پیش گفته در مورد تاسیسات زیرزمینی،منوط به آن است که نوع،محل یا مسیر تاسیسات مزبور به اطلاع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد.هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان،تغییر وضع تاسیسات یاد شده را ایجاب کند،پیمانکار به کارفرما اطلاع می دهد تا سازمانهای ذیربط،برای تغییر وضع آنها اقدام کنند.هزینه های مربوط به عملیات یادشده،به عهده کارفرماست.


ماده 24 - واگذاری،پیمانکاران جزء

الف)پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد.

ب )پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، پیمانهایی با پیمانکاران جزء ببندد،مشروط به آنکه آنان را ازواگذاری کار به دیگران ممنوع کند.در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان،کارفرما،لزوم تایید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش بینی کرده باشد،پیمانکار موظف است که تایید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید.این واگذاری نبایداز پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای کار بکاهد،و به هر حال،به هیچ روی،از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نمی کاهد.پیمانکارمسئول تمام عملیاتی که توسط پیمانکاران جزءیا کارکنان آنها انجام می شود.در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها،کارفرما حق دارد،در صورتی که مقتضی بداند، به مورداختلاف رسیدگی کند.پیمانکار جزء نیز می پذیرند که نظر کارفرمادر این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجراکنند. هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء،با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها،تاًخیری روی دهد،در صورتی که پیمانکارجزء،تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تایید مهندس مشاور باشد،کارفرما می تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جزء با حضور نماینده پیمانکار،به کار او رسیدگی کند.اگر در اثر این رسیدگی،پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است،از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.در صورتی که با اخطار کارفرما،پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند،کارفرمارسیدگی می نماید و بشرح پیش گفته عمل می کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است.هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان،پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشند،مهندس مشاور و کارفرما،به شرح پیش گفته موضوع رارسیدگی می نمایند.اگر پس از رسیدگی و تهیه صورتحساب نهایی،پیمانکار مطالباتی داشته باشد،کارفرما می تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.


ماده 25 - اجرای کار در شب

اجرای کار در شب، در موارد زیر،مجاز است

الف)دربرنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده باشد.

ب )هرگاه به سبب بروز تاًخیرهایی از سوی پیمانکار،انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر نباشد،پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد باتاًیید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتی از کار را در شب اجراکند.

ج )هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان یابد،می تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند.در این حالت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه به اندارد.

د )اگر به تشخیص مهندس مشاور و تاًیید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست،کار در شب نیز انجام شود،اضافه هزینه های مربوط به کاردر شب،با تاًیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما،پرداخت می شود.در محاسبه این هزینه ها،به منظورتعیین هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب،باید مقررات قانون کار و اموراجتماعی ملاک عمل قرار گیرد.پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند.


ماده 26 - آثار تاریخی و اشیای عتیقه

هرگاه ضمن اجرای کار،اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آنها در محل کار پیدا شود،پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند.کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه،اقدام فوری به عمل می آورد.پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیربط،برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور،مراقبت لازم را به عمل آورد.هرگاه اجرای این ماده،موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد،طبق ماده 49 رفتار می شود.


ماده 27 - اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقتنامه پیمان نوشته شده است.در صورتی که یکی از طرفین محل قانونی خود را تغییر دهد،باید نشانی جدید خود را دست کم 15 روز از تاریخ تغییر،به طرف دیگر اطلاع دهد تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است،مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد.

فصل سوم
تعهدات واختیارات کارفرما


ماده 28 - تحویل کارگاه

الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگراجرای کار در زمینه ها و محلهای تحویلی،مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه ومستحدثات و مانند اینها باشد،کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبوراست.

تبصره 1 : اگردراسنادومدارک پیمان،تامین تمام یاقسمتی اززمین مورد نیازبرای تجهیزگارگاه به عهده پیمانکارگذاشته شده باشد،طبق شرایط پیش بینی شده درپیمان عمل می شود.
تبصره 2 : درصورتی که در محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یاقسمتی از کار شود،آن قسمت از کار که متوقف شده است،مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتارمی شود.

ب )کارفرما پس از مبادله پیمان،تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد،به پیمانکاراعلام می کند.پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورتمجلسهایی،اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید.در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود،کارفرما حق دارد که طبق ماده 46،پیمان را فسخ کند.

در صورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها،محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد،درج شود. اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد،کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد.در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیزکارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است،حداکثر 30 روز است.

ج )هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد،و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود،کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر د رتحویل کارگاه،هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود،پرداخت می کند،مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور،پیمانکار در محلهاهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد.

اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه،هر کدام که کمتر است بیشتر شود،حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد،پیمانکار می تواند بااطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد،در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار،پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیش گفته تاخیر شده است،کار اجرایی را شروع نماید،حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تبصره- اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد،برای تاخیر بیش از یکماه تا30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه،هرکدام که کمتر است، نسبت به تاخیر مبادله پیمان،ماهانه معادل مبلغ 2.5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند.اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه،هر کدام که کمتراست،مایل به ادامه یاا جرای کارنباشد،بااعلام او،قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید.خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه،برای مدت مازاد بر یک ماه،حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هر کدام که کمتر است قابل پرداخت است.

د)در مواردی که به استناد این ماده،قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود،تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیزبه تناسب کاهش داده می شود.

ه)پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست،در زمینها و محلهای متعلق به کارفرما با ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است،اقدام به احداث بنا یاساختمان کند.اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است،صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید،طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد.

و )در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان،تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیزکارگاه به عهده پیمانکار باشد یاپیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محلهایی خارج از محلهای تحویلی کارفرما برای تجهیزکارگاه استفاده کند، باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند.در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرمادراین موارد مسئولیتی ندارد.هرگاه پیمانکار محلهای مورد نیاز تجهیزکارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد،باید در اجاره نامه آنها،امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند.


ماده 29 - تغییر مقادیر کار،قیمتهای جدید،تعدیل نرخ پیمان

الف)در ضمن اجرای کار،ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند.تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار،موظف به انجام کار با نرخ پیمان است،به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار،از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.

1)افزایش مقادیر باید در چهارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید(موضوع بندج) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره - اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد،برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید،ابتدا قیمتهای جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.

2)جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.اگر این مبلغ،از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد،عملیات موضوع پیمان در چهارچوب پیمان انجام می شود.ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد،پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود.

تبصره1.در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده 28 برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای 1 و 2 بجای مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان پس ازکسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار،ملاک قرار می گیرد.

تبصره2.اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهای(الف- 1)و(الف- 2) این ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود،ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.

ب)در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود،مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد،نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی پیش از حد تعیین شده در بند(الف- 2)داشته باشد، دراین حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

ج)اگر در چهارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکارابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است،پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور،قیمت پیشهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده،همراه با تجزیه قیمت،به مهندس مشاور تسلیم کند.وقتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد،ملاک پرداخت است.قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد.از این رو،تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمتهای جدید اعلام می شود. تبصره- در صورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد،چگونگی تعیین قیمت جدید، علاوه بر مفاد این بند،تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهای پایه در تعیین قیمت جدید بااولویت دستورالعمل یاد شده است.

د)جمع بهای قیمتهای جدید،علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است،نبایداز 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

ه)تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده درشرایط خصوصی است.

ماده 30 - تغییر مدت پیمان

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود،پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید.پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی،به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید،مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

1)در صورتی که طبق بندهای "الف" و "ج" ماده 29،مبلغ پیمان تغییرکند.

2)هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور،نقشه های اجرایی با مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

3)هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه،ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تغییر کند.تغییر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکاربا توجه به برنامه زمانی تفصیلی،آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

4)اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها الزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود،به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.

5)در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در موارد 26 و43 پیش بینی شده است.

6)هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند"د" ماده 20 پیش آید

7)در صورتی که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید

8)در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.

9)هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

10)موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

ب )اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند"الف"،موجب کاهش مدت پیمان شود،مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار،کاهش مدت پیمان را تضمین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید،و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند.

ج )در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان،اگر کار به اتمام نرسیده باشد،مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند"الف"،علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش می کند،و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاًخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاًخی رمجاز،مدت پیمان را تمدید می نماید.

د )در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان،تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه می شود.

ه )در اجرای مفاد این ماده،اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید


ماده 31 - مدیریت اجرا

کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی، که مدیر طرح نامیده می شود،واگذار کند.کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید.تمام تصمیم گیریهای مدیر طرح در چهارچوب اختیارات واگذارشده،در حکم تصمیم کارفرما می باشد.


ماده 32 - نظارت بر اجرای کار

الف)عملیات اجرایی پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود.نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید،به هیچ روی،از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. نظارت مستقیم بر کار پیمانکار،در محدوده کارگاه و در موارد خاص(برای ساخت قطعات و تجهیزات)در خارج از کارگاه انجام می شود در هر حال، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدامهایی را که خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می دهد، به مهندس مشاور تسلیم کند.

ب )مهندس مشاور، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست. هرگونه تغییرات،اظهار نظرهای فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران،سازندگان و بازرسان فنی،پس از هماهنگی با مهندس مشاور،موظف به کسب مجوز از کارفرما، برای انجام وظایف نظارت است،در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است.

ج )مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار،اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می کند. هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرماست، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند.هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد.پیمانکار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت،به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد.

د )در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند،با ارسال اخطاریه ای ، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد.اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط به اضافه 15 درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند.در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرارشود، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.

ه )کارفرما در مدت اجرای پیمان،هر موقع که لازم بداند،توسط نمایندگان خود،عملیات پیمانکار را بازرسی می کند پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی که مورد نیاز باشد،در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسیها فراهم سازد.

و )اگر در طول مدت پیمان،تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد،این تصمیم باید دست کم یک ماه بیشتر به اطلاع پیمانکار برسد.پیمانکار و مهندس مشاور، موظف هستند که تکلیف آزمایشهای نا تمام،صورتجلسه های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را روشن کنند.در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیش گفته عمل نکند، کارفرما مستقیماً بجای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را روشن می کند و هزینه های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید.اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور،بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تاًییدیه های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود،این گونه موارد، باید در طول یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما،از سوی پیمانکار به پیمانکار منعکس شود،تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تاًییدیه بدهد.کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود،تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می نماید و از آن پس،تصمیمها و دستورهای مهندس مشاور جدید در چهارچوب پیمان،برای پیمانکار لازم الاجراست.


ماده 33 - مهندس ناظر

الف)مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است،وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان،در اجرای کار،نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برسد،بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند،دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد.همچنین هرگاه بعضی از ماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار را طبق مشخصات فنی انجام داد،مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد.با رعایت بند "ب"، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده شود،به مثابه دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست.

ب)مهندس ناظر،به هیچ روی،حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند.

ج)پیمانکارمکلف است که دستورهای مهندس ناظر رادرحدودمفاداین ماده اجرانماید،مگردرمواردی که آنهارا برخلاف اسنادومدارک پیمان تشخیص دهد،که دراین صورت،موظف است که موضوع رابه مهندس مشاوربنویسدو کسب تکلیف کند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافیصله ندهد،نظرکارفرمادرآن موردقاطع می باشد.

د)با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آید،کارفرما و مهندس مشاور حق دارند مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهند پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید.به هر حال،نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند.


فصل چهارم
تضمین،پرداخت،تحویل کار


ماده 34 - تضمین انجام تعهدات

موقع امضای پیمان،برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن،پیمانکار باید ضمانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان،صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است،تسلیم کارفرما کند.ضمانتنامه یاد شده باید تا یکماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.تاهنگامی که تحویل موقت انجام نشده است،پیمانکار موظف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتنامه،پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود،کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه،به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد.کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تصویب موقت،با توجه به تبصره یک این ماده آزادمی کند.

تبصره1.حداکثر تا یکماه پس از تحویل موقت،آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 37،بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود.هرگاه بر اساس این صورت وضعیت،پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود.ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار،از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 40 یا 52 آزاد می شود.

تبصره2.در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات،به جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود،چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد،طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است.


ماده 35 - تضمین حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار،معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود.نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی،با رعایت مواد 42 و52 مسترد می گردد.

تبصره- پیمانکار می تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است دریافت کند.


ماده 36 - پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار،مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت کند. میزان،روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن،براساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.پیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل پیشگفته،برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت،درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد، کارفرما پس از تاًیید مهندس مشاور،هر قسط پیش پرداخت رادر مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، پرداخت می نماید.مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تاًیید مهندس مشاور رسیده است،یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار،هر کدام که بیشتر است،می باشد.


ماده 37.پرداختها

الف)در آخر هر ماه، پیمانکار،وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا تاریخ را که طبق نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتمجلسهاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند،سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان،مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید.مهندس مشاور،صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آنرا در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند.کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان،باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت،با صدور چک به نام پیمانکار،پرداخت می کند.با پرداخت صورت وضعیت موقت،تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست،لیکن به منظوراجرای بقیه کارهای موضوع پیمان،به رسم امانت،تا موقع تحویل موقت،دراختیار پیمانکار قرار می گیرد.مقادیر درج شده در صورت وضعیتهای موقت و پرداختهایی که بابت آنهابعمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها،در صورت وضعیتهای بعدی یا در صورت وضعیت قطعی،اصلاح و رفع می شود.به منظور ایجاد امکان برای تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلتهای تعیین شده در ماده 40 پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورتمجلسها و مدارک مربوط اقدام نماید،این اسناد باید در صورت وضعیتهای موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره1.هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تاًیید کارفرما قرار نگیرد،کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همرا با دلایل رد آن، برای تصحیح به مهندس مشاور بر می گرداند، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز، دوباره به شرح یاد شده ،برای کارفرماارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت گردد.در این صورت،مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود.

تبصره2.اگر پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراض خود را با ذکر دلیل،حداکثر ظرف مدت یک ماه،به کارفرما اعلام می کند تا مورد رسیدگی قرارگیرد.

تبصره3.اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند،مهندس مشاور با تایید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد.در این حالت،هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست.

ب )در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند،پس از تایید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما،پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بها آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخصهای اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند "الف" تعیین شده است،برای مهندس مشاور ارسال می کند.

تبصره- اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار،تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال(سه ماهه اول و دوم یا سوم و چهارم)پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال،باشاخصهای قطعی،آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند "الف" برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود.


ماده 38 - پرداختهای ارزی

هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان،پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان،احتیاج به ارز داشته باشد بدین ترتیب رفتار می شود.

الف)اگر در اجرای بند "الف" ماده 17 برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار،به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از 50 درصد بیشتر باشد،به ارز پیش بینی شده باشد.

ب )برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند،پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث،به طوری که دست کم دارای 90 روز اعتبار باشد،اقدام نماید.پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها بااسناد و مدارک پیمان،کنترل نماید و پس از تایید،به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور،اسناد دریافتی را بررسی می کند و پس از تایید،ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول آنها،نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود.کارفرما بر اساس اسناد تایید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می کند.پیمانکار با نظارت کارفرما،نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک،به هزینه خود،اقدام می نماید.پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید،پرداختهای قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است،از طلب پیمانکار کسر می شود.

ج)اگر در اجرای بندهای "الف" و "ب"، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند،در صورت افزایش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظورمی شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد.

د)تعدیل نرخ کارهای موضوع بند"ب"،درصورت شمول تعدیل به این پیمان،تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است، می باشد.

ه)اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید از خارج کشور وارد شود، از سوی کارفرما تسهیلات ارزی دراسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد،در این مورد،به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود.پرداخت هزینه تاًمین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند،به عهده پیمانکار،و مالکیت آنها،متعلق به پیمانکار است.


ماده 39 - تحویل موقت

الف) پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد،پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید.مهندس مشاور،به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تایید ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تایید مهندس مشاور رسیده است در محل کار حاضر می شود و برای تحویل موقت اقدام نماید.اگر به مهندس مشاور عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکار نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می رساند.

هیات تحویل موقت،متشکل است از:

نماینده کارفرما

نماینده مهندس مشاور

نماینده پیمانکار

کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا تاریخ تشکیل هیات مهندس مشاور برنامه انجام آزمایشهایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست برای روز تشکیل هیات در محل کار آماده کند پیمانکار موظف است که تشکیلات لازم را برای هیات تحویل فراهم آورد.آزمایشهای لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیات در محل انجام می شود و نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت درج می گردد به جز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می کند.هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت می نماید صورتمجلس تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهند کارفرما پس از تایید تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

هرگاه هیات تحویل موقت عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات نا تمام و آزمایشهایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آن را به پیمانکار می دهد پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده هیچ گونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد مهندس مشاور صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را که به امضای نماینده کارفرما مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است همراه نتایج آزمایشهای خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تایید کارفرما به پیمانکار ابلاغ شود اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا بجای نماینده کارفرما اقدام کند.تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتمجلس تحویل موقت درج می شود تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع شود اگر زمانی که پیمانکار صرف رفع نقایص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد تاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست ولی تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده باشد.اگر هیات تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر (20 روزاز تاریخ آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است)در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست در این حالت اگر هیات نقصی در کارمشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیات تعیین شده است رفع شود تاریخ شروع دوره تضمین 20 روز پس از تاریخ آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تایید مهندس مشاوررسیده است می باشد مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت تاریخ شروع دوره تضمین برابر تاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیر تشکیل هیات در محل(نسبت به مهلت 20 روز)می باشد.کارفرما باید هزینه های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تاخیر در تحویل موقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پیمانکار پرداخت کند.

ب)در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان برای تکمیل و تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار زمانهای مجزایی پیش بینی شده باشد یا به نظر کارفرما بهره برداری از قسمتهای مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد کارفرما با رعایت این ماده قسمتهای پیشگفته را تحویل موقت گرفته و اقدامهای پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات شروع دوره تضمین تحویل قطعی استرداد کسور تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است طبق اسناد و مدارک پیمان به صورت مستقل انجام می دهد.

ج)اگر با توجه به بند "الف" ماده 29 عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.

د)در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ولی پیمانکار تقاضای تحویل کار را نکند مهندس مشاورآماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعلام می نماید تا کارفرما طبق این ماده برای تشکیل هیات و تحویل موقت کار اقدام کند اگر پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما پیمانکار نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند کارفرما با تاًمین دلیل به وسیله دادگاه محل نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان طبق این ماده اقدام می نماید در این حالت پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد.

ه)پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تایید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایشهای مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تامین شود فراهم نباشد نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمینهای پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد نظر این هیات قطعی و لازم الاجرااست.

و)پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت تمام وسایل ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محلهای تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد از محلهای یاد شده خارج کند به علاوه پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار درمحلهای تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زاید آن را ازمحل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمییز کند در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد.در این صورت،پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و داراییهای خود را ندارد. با توجه به اینکه مالکیت ساختمانهای پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و تاسیسات تجهیزکارگاه که به وسیله پیمانکار در محلهای تحویلی کارفرما نصب یااحداث شده است متعلق به پیمانکار است،هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمانها و تاسیسات موقت پیمانکار مورداحتیاج کارفرما باشد،با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود،قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود.


ماده 40 - صورت وضعیت قطعی

پیمانکار باید حداکثر تا یکماه از تاریخ تحویل موقت،صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید.کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار اعلام می دارد.در صورتی که پیمانکار ظرف مهلت تعیین شده برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تایید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرماارسال می دارد در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار صورت وضعیت را برای کارفرما می فرستد.

در حالتی که پیمانکار،صورت وضعیت راقبلاً امضانموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت با ارائه دلیل و مدرک،یکجا به اطلاع کارفرما می رساند.کارفرما حداکثرظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار،به موارداعتراض رسیدگی می کند و قبول یا ردآنها را اعلام می نماید.پیمانکارمی تواندبرای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود طبق ماده 53 اقدام نماید. در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود.

مقادیر کارها که به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود به تنهایی قاطع است و ماًخذ تسویه حساب قرار می گیرد هر چند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیتهای موقت منظور گردیده است،اختلاف باشد.

هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار،پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.

تبصره- در مواردی که طبق مواد47 یا 48 پس از فسخ یا خاتمه پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود،مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی،به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد.


ماده41 - تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تاًیید مهندس مشاور،اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است معین و به پیمانکار ابلاغ می کند هیات تحویل قطعی پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید،موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد و بی درنگ صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما،به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

تبصره 1.هرگاه هیات تحویل قطعی عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتارمی شود.

تبصره 2.اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است.

تبصره 3.اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکاراقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاًخیر پیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود.


ماده 42 - مسئولیتهای دوره تضمین

اگر در دوره تضمین،معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد،پیمانکار مکلف است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند.برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز پس ازابلاغ کارفرما،شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که موردقبول کارفرماست،رفع نماید.هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید.

هزینه های حفاظت نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.


فصل پنجم
حوادث قهری،فسخ،ختم،تعلیق،هزینه تسریع،خسارت تاًخیر،تسویه حساب،حل اختلاف


ماده 43 - بروزحوادث قهری

جنگ،اعم از اعلام شده یا نشده انقلابها و اعتصابهای عمومی،شیوع بیماریهای واگیردار،زلزله،سیل و طغیانهای غیر عادی آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزو حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود در بروز حوادث قهری هیچ یک از دو طرف مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن به کاربرد کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان برای تسریع در این امر در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان تاسیسات و ساختمانهای موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود.

1)هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند "ج" ماده21 باشد برای جبران آن طبق همان ماده اقدام می شود.

2)اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند "ج" ماده 21 نیست یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست.

3)جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تاًسیسات موقت ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار با توجه به بند "د" ماده 21 به عهده پیمانکاراست.

منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای "ب-1" و "ب-2" اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است.پس از رفع وضعیت قهری اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغازکند در این صورت تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد.

ج)اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد بدون رعایت بند "د" ماده 48 طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد.

کارفرماهزینه های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بندهای "ب" و "ج" ماده49 پرداخت می کند.


ماده44 - ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان مشمول منع مداخله،مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محزرشود پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.

هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت پیمانکار به علل زیر مشمول قانون پیشگفته شود:

الف) تغییراتی که در صاحبان سهام میزان سهام مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.

ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید.

در حالت(الف)پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.در حالت(ب)به محض وقوع منع قانونی پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل می کند اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود.


ماده45 - حقوق انحصاری ثبت شده

الف) پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقص احتمالی حقوق ثبت شده تاًلیفات علایم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود مصون می دارد.

ب) کارفرما تایید می نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها مراتب را به مهندس مشاور اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم به گونه ای که نقض حقوق حمایت شده برطرف شوداقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.


ماده46 - موارد فسخ پیمان

الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ کند.

1)تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند "ب" ماده28.

2)تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

3)تاًخیر در تجهیزکارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند "ج" ماده 4 موافقتنامه فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد.

4)تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است.

5)تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30

6)تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30

7)عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما

8)بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما،بیش از 15 روز

9)عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب طبق بند "د" ماده32

10)انحلال شرکت پیمانکار.

11)ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

12)تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند "و" ماده 17

13)هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل،پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

ب)در صورت احراز موارد زیر،کارفرما پیمان را فسخ می کند

1)واگذاری پیمان به شخص ثالث

2)پیمانکارمشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد،به استثنای حالت پیش بینی شده در بند "ب" آن برای شمول ماده48.


ماده47 - اقدامات فسخ پیمان

الف)در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده46،کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد،نظر خودرا باذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند،به پیمانکارابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما در صورتی که دلائلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکارابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی،به ترتیب مفاداین ماده عمل می نماید.

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بندالف ماده46 باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما(درموردسازمانهایی که تابع هیچ یک ازوزارتخانه ها نیستند)بررسی و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

ب )کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه تاسیسات و ساختمانهای موقت مصالح و تجهیزات،ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد.سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح،تجهیزات،ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است معرفی نماید.هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تاًمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد پس از صورت برداری پیمانکار بی درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند.

ج)کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود باتوجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکارمنظور می کند اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.

د)کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنهارا که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او رابیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.

1)در مورد ماشین آلات ثابت دستگاه مرکزی بتن،کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می آید.

                    مبلغ صورت وضعیت قطعی
       مدت اولیه پیمان * (------------------------  - 1) + 3 ماه = مدت اختیارکارفرمابرای اجاره
                        مبلغ پیمان

2)در مورد سایر ماشین آلات،برابر ده ماه.

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد،کارفرما به میزان طلب خود،اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور،به تملک قطعی خود در می آورد.

ه)کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.

و)پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان،بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید.مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تاًدیه شده است در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تاًدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

ز)هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای بندهای"ج"،"د"و"ه"حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید.نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را از کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.

ح)پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یاد شده خارج کند.در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد.در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

ط)از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد،نصف هزینه های مربوط به نگهداری وحفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکاراست.این مدت نبایداز سه ماه بیشتر شوددرغیراین صورت،هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش ازسه ماه به عهده کارفرماست.


ماده48 - خاتمه پیمان

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،بنا به مصلحت خود یا علل دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از 15 روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:

الف)کارفرماآن قسمت ازکارهاراکه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحویل قطعی وآن قسمت راکه پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده درماده 39 تحویل موقت می گیرداگرمعایبی درموردکارهای ناتمام مشاهده شودپیمانکارمکلف است به هزینه خوددرمدت مناسبی که باتوافق کارفرماتعیین می شودرفع عیب نمایدوسپس تحویل قطعی دهددرصورتی که پیمانکاردرمهلت مقرررفع نقص نکند کارفرماطبق بند"د"ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید.تاحدی که موردلزوم ودرخواست کارفرماست،پیمانکاربایدنقشه ها،کاتالوگها،قراردادهای باپیمانکاران جزءوسایرمدارک اجرای کارراتحویل کارفرما دهد.

ب)صورت وضعیت کارهای انجام شده،طبق ماده 40 تهیه می شود.

ج)در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:

1)مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید،که مورد توافق دو طرف باشد،در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.

2)پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته،اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید.مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است،در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

3)پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان،تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد.خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس ازاعلام نظر کارفرما طبق بند2،انجام می شود.

د)در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان،در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به اشخاص گردد،این هزینه ها و خسارتها،پس از رسیدگی و تایید کارفرما،به حساب بستانکاری پیمانکار منظورمی شود.

ه)کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد.بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلاً به پیمانکار شده است،با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود.اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد،کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکارپرداخت می کند.

و)پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یاد شده خارج کند در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد.در غیر این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

ز)در مورد تضمینهای پیمانکار به ترتیب زیرعمل می شود.

1)تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثرتا یک ماه پس از تحویل کار اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.

2)تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده هر یک جداگانه طبق ماده 35 آزادمی شود.


ماده 49 - تعلیق

الف)کارفرما می تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند در این صورت باید مراتب را تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد.در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده مصالح و تجهیزات پای کار تاسیسات و ساختمانهای موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته حفاظت و حراست کند.

ب )کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد کارفرمادر مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید. در صورتی که در اسناد و مدرک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد کافرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد اگر به دستور کارفرما، قسمتی از کار متوقف شود،بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط فرضی ماهانه به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود برای تعیین هزینه تعلیق کسر ماه به تناسب محاسبه می شود.

تبصره – در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند به پیمانکار پرداخت می شود.

ج )کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای توافق می کنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود.

د )در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیشگفته افزایش دهد.در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود.

ه )هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند.


ماده 50 - هزینه تسریع کار،خسارت تاًخیرکار

الف)اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار در اسناد و مدارک پیمان پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید،پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع طبق شرایط پیش بینی شده می باشد. ب)در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانکار مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین می کند تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد.

1)هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر،یک دو هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

2)هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود،تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است.

3)هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد،مجموع خسارتهای تاًخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند(2)بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظورمی شود.

4)مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است عبارت است از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.

5)در صورتی که پیمان طبق ماده 46 فسخ گردد یا طبق ماده 48 به پیمان خاتمه داده شود تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده 30 بررسی شده میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین می شود.بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار،طبق مفاد این بند،پرداخت خسارت تاًخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت،مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است،عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاًخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد،منهای مبلغ کارهای انجام شده.

6)در مواردی که اخذ خسارت تاًخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان میزان آن پیش بینی شده باشد خسارت تاًخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند.


ماده51 - صورتحساب نهایی

صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه روز از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 تهیه و تصویب می شود و مبلغی بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسرمی گردد مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها بهای مصالح تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده.

صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرمادر صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود.اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند باید ظرف یک ماه نظر خود را با مدرک کافی به کارفرما بنویسد و گرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود.کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دو طرف پیمان آن را امضا می کنند.

صورتحساب نهایی تایید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 52 قرار می گیرد برای دو طرف پیمان قطعی است و هرگونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر می باشد.در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد پیمانکارمی تواند برای حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نماید.

تبصره 1.در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار ایجاد شود کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینهااز سه ماه بیشتر شود،کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید.

تبصره 2.هرگاه بر اساس صورت وضعیت قطعی معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورتحساب نهایی مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هریک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آن را که از سوی پیمانکار تامین شده است برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاًخیر ایجاد گردیده پرداخت کند.


ماده 52 - تسویه حساب

الف)هرگاه براساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده 51 تهیه شده است پیمانکار بستانکار شود طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند دیگر تضمینهای پیمانکار از هر نوع که باشد بی درنگ آزاد می شود.

ب )هرگاه بر اساس صورتحساب نهایی پیمانکار بدهکارشود مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکار(در صورتی که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد)وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند.هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا طلب کارفرما را پرداخت کند به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند بقیه ضمانتنامه هاو سپرده های او به هر عنوان که باشد بی درنگ آزاد می شود.


ماده 53 - حل اختلاف

الف)هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند "ج" بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و2 عمل نماید.

1)در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط رااستعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود عمل کنند.

2)در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یاهیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یاهیات کارشناسی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط اعلام می گرددعمل کنند.

ب )درصورتی که دوطرف درانتخاب کارشناس یاهیات کارشناسی موضوع بند 2 به توفق نرسندیا نظراعلام شده طبق بندهای 1 و2 موردقبول هریک ازدوطرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند"ج"اقدام می گردد.

ج)هرگاهدراجرایاتفسیر مفادپیمان بین دوطرف اختلاف نظرپیش آیدهریک ازطرفها می توانددرخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورداختلاف به داوری رابه رئیس سازمان برنامه وبودجه ارائه نماید.

تبصره 1.چنانچه رئیس سازمان یاد شده باتقاضای مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهدبود.
تبصره2.رسیدگی و اعلام نظرشورای عالی فنی درچارچوب پیمان وقوانین ومقررات مربوط انجام می شود پس ازاعلام نظر شورای یاد شده طرفها بر طبق آن عمل می نمایند.

د)ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری درتعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.


ماده 54 - قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.


نماینده کارفرما
نماینده پیمانکار
شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان بی اعتبار است شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر در شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه وبودجه به شماره......................... مورخ................. بر این پیمان حاکم است.

ماده 17-الف)پیمانکارمتعهداست که برای اجرای موضوع پیمان تعداد........ نفر/ماه کارشناس خارجی باتخصصهای تعیین شده درزیربه کارگمارد.

ماده18–ب)آخرین مهلت پیمانکاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار........... روزازتاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبه هنگام کردن آن به شرح زیر است.

ماده18–ه)گزارش پیشرفت کارپیمانکاربایددارای جزئیات زیرباشد.

ماده20–الف)کارفرماامکانات وتسهیلات تجهیزکارگاه ازقبیل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راکه درزیرتعیین شده است،دراختیارپیمانکارقرارمی دهد.

ماده20 – بو20 –ز)کارفرما،به شرح زیر،مصالح،تجهیزات وماشین آلات راتاًمین می کند.

ماده20–ه)پیمانکاربایدمشخصات تعیین شده درزیررادرتامین ماشین آلات رعایت کند.

ماده20–ح)پیمانکارمتعهداست که برای کارکنان کارفرمامهندس مشاوروآزمایشگاه به شمارافرادزیر،دفتر کارگاهی،مسکن کارگاهی وغذا،به تفکیک وبه شرح ومشخصات زیر،تامین کند.

ماده21–ج)قسمتهایی ازموضوع پیمان که پیمانکاربایدبیمه کندیاهمچنین مواردیاحوادثی که باید مشمول بیمه گردد،به شرح زیراست.

ماده21–و)چگونگی پرداخت هزینه احداث ونگهداری راههای انحرافی به پیمانکار،به شرح زیراست.

ماده22الف)شمارنسخه های نقشه هاومشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیارپیمانکارقرارمی گیرد،به شرح زیراست.

ماده22–ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهای راه اندازی،تعمیر،نگهداری وراهبری ونقشه های چون ساخت که پیمانکارتهیه می کند،به شرح زیراست.

ماده24–ب)پیمانکارموظف است که درانتخاب پیمانکاران جزء،مواردزیررارعایت کند.

ماده28–الف)پیمانکارزمین موردنیازبرای تجهیزکارگاه رابه شرح زیر،تامین می کند.

ماده29–ه)تعدیل نرخ پیمان،به شرح زیراست.

ماده32–ج)هزینه انجام آزمایشهای زیر،به عهده پیمانکاراست.

ماده35-دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کارپیمان طبق مصوبه شماره ................ مورخ .............. هیات وزیران است.

ماده36-میزان روش پرداخت ونحوه واریز پیش پرداخت پیمان،طبق مصوبه شماره............... مورخ............. هیات وزیران است.

ماده38–الف)میزان وترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار،برای متخصصان خارجی،به شرح زیراست.

ماده38–ب)کارفرماارزموردنیازبرای تامین مصالح وتجهیزات زیرراازخارج ازکشورتامین می کند.

ماده38–ه)کارفرماارزموردنیازبرای خریدماشین آلات وابزارخاصی که درزیرنام برده شده است راطبق شرایط زیر،تامین می کند.

ماده39–ب)پیمانکارموظف است که پیش ازتکمیل کل کارقسمتهای زیررادرزمانهایی که برای هریک ازآنها به شرح زیرتعیین شده است،تکمیل کندوبه کارفرماتحویل دهد.

ماده47–د)ماشین آلات اختصاصی این پیمان که درصورت فسخ پیمان برای اتمام کاربه صورت اجاره دراختیارکارفرماقرارگیردبه شرح زیراست.

ماده49–ب)هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق به میزان وترتیب تعیین شده درزیرپرداخت می شود.

ماده50–الف)درصورت اتمام پیش ازموعدکارفرماهزینه تسریع کاررابه نحو تعیین شده درزیربه پیمانکار پرداخت می کند.

ماده50–ب-6)خسارت تاخیرغیرمجازپیمان(ناشی ازکارپیمانکار)به میزان وترتیب زیر ازپیمانکاروصول می شود.


نماینده کارفرما
نماینده پیمانکاردریافت متن اصلی


شرایط عمومی پیمان


ابزارهای شخصی