مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

شخصیت حقوقی:

1- با توجه به اینکه آیین نامه مصوب هیأت وزیران به شماره ۱۶۱۶۹ /ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ 88/01/29 تمامی اشخاص حقوقی را موظف به دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی نموده است، بنابراین تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری می بایست دارای شناسه ملی مذکور باشند.

۲- چنانچه در فرآیند تشخیص صلاحیت یک شرکت پیمانکار مشخص شود که یکی از سهامداران حقیقی یا حقوقی آن شرکت "که دارای ۳۳ % سهام یا بیشتر از ۳۳ % سهام می باشد "، در شرکت دیگری نیز دارای همین وضعیت باشد و یا اینکه دارای هیأت مدیره مشترک با آن شرکت (مشاور و پیمانکار ) باشد،باید در گواهینامه صلاحیت آن شرکت بگونه ای"دقیق و مشخص" قید شود که آن دو شرکت نتوانند بهیچ عنوانی با هم در یک پروژه فعالیت نموده و حضور داشته باشند.

کارکنان و هیات مدیره امتیازآور:

١- در رابطه با افراد امتیازآور شرکت های پیمانکار، علاوه بر مورد تأکید قرار دادن شرط : مدیرعامل باید امتیازآور باشد و دو سوم اعضای هیات مدیره باید حداقل دارای مدرک لیسانس باشند ، (بجز آنهایی که قبل از سال ١٣٨١ عضو هیات مدیره بوده و با آیین نامه قبلی تشخیص صلاحیت شده و رتبه اخذ نموده اند و این افراد بدون تغییر در هیات مدیره همان شرکت حضور داشته باشند.) موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

- امتیاز اعضای علی البدل هیأت مدیره امتیازآور شرکت، باید با شرایط کارکنان امتیازآور مورد محاسبه قرار گیرد. (افراد هیأت مدیره علی البدل در پیمانکاری جزء افراد هیأت مدیره محسوب نمی شوند).

- همچنین این موضوع نیز مورد تأکید قرار می گیرد که افراد "به لحاظ امتیازآور بودن "، صرفاً در یک شرکت می توانند امتیازآور باشند.

۲- درخصوص نحوه استفاده از افراد غیر ایرانی (خصوصی ) متقاضی تشخیص صلاحیت (پیمانکاری یا مشاوره ای) بعنوان اعضای هیأت مدیره امتیازآور یا غیرامتیازآور، با توجه به اینکه در حال حاضر این موضوع در سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت (ساجات) پیش بینی نشده است، بنابراین امکان استفاده از اینگونه افراد میسر نمی باشد. بدیهی است در صورت اتخاذ تصمیمات مقتضی، در زمان خود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

۳- در خصوص موضوع پذیرفتن معافیت تحصیلی افراد در تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار، این موضوع صرفاً برای اعضای هیأت مدیره شرکت مشروط بر اینکه این افراد در راستای استفاده از این امتیاز، تحصیلات خود را در دوره قانونی مقر ر طی نمایند بلامانع می باشد (البته در صورتی که شرایط و وضعیت فرد در شرکت، با سایر ضوابط و مقررات مربوط از جمله آیین نامه ها و دستورالعمل های تشخیص صلاحیت مغایرتی نداشته باشد ). " طبق مقررات وزارت علوم ، دوره قانونی مذکور؛ برای مقطع فوق دیپلم حداکثر 2.5 سال،برای مقطع لیسانس حداکثر 5 سال پس از شروع دوره لیسانس، برای مقطع فوق لیسانس حداکثر 2.5 سال اخذ مدرک لیسانس و برای مقطع دکترا ٤ سال پس از اخذ مدرک فو ق لیسانس مقرر شده است"

۴- سوابق بیمه ای افرادی قابل قبول می باشد که مرتبط با موضوعات پیمانکاری بوده باشد.

۵- سابقه مرتبط خدمت سربازی در شرکتهای پیمانکاری با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزء سابقه کارکنان و اعضای هیات مدیر محاسبه می شود( فقط سوابقی که بعد از تاریخ اخذ مدرک باشد ).

٦- افرادی که در چند سال اخیر در هیات مدیره شرکت الف حضور دارند، سابقه قبلی آنها فقط برای یک رشته(تا ١٥ سال گذشته) با ضریب هیات مدیره در شرکت الف محاسبه می شود.

٧- اعضای هیات مدیره بر اساس سابقه پانزده سال اخیر حضور در هیات مدیره آنها، بشرح زیر در تمام رشته های درخواستی امتیاز آور می شوند:

الف) سابقه حضور در هیات مدیره همان شرکت در تمام رشته های درخواستی محاسبه می شود.

ب) برای سابقه خارج از هیات مدیره ، با ارائه اصل گواهی بیمه ، امتیاز آنها فقط برای یک رشته محاسبه میشود. (باشرط اینکه شرکت در رشته های مورد درخواست، ودر زمان عضویت هیات مدیره سابقه کاری داشته باشد.)

تبصره : سابقه هیات مدیره ای شرکتهای خارج از شرکت فعلی ، در صورتیکه که آن شرکت دارای فعالیت در رشته مشابه باشند برای تمامی رشته های در خواستی با ضریب مشابه محاسبه میشود.

٨- وجود یک عضو هیات مدیره یا مدیر عامل یا کارکنان امتیاز آور با رشته تحصیلی زمینه (فوق دیپلم و بالاتر) برای رشته های پیمانکاری الزامی است.(تمدید اعتبارگواهینامه مشمول این بند نمیشود.)

٩- افراد بازنشسته عضو هیات مدیره و یا کارکنان جزئ افراد امتیاز آور محسوب میشوند.

١٠- افراد مشترک با شرکتهای دیگر بر اساس حق بیمه پرداختی فقط برای شرکت پرداخت کننده حق بیمه امتیازآور محسوب میشوند. این افراد در سایر شرکتها حتی بعنوان هیات مدیره امتیازآور نمیتوانند باشند.

١١- هیات مدیره مشترک فقط در یک شرکت امتیازآور هستند و در ذیل گواهینامه این موضوع بصورت زیراعلام شود:

"این شرکت با شرکت ...... عضو هیات مدیره مشترک دارد. "

١٢ - برای تایید ، سوابق کاری افراد ، آخرین لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت متقاضی ، ارائه شود . و یا در بیمه تجمعی افراد ، آخرین کارگاه فرد، شرکت مورد نظر باشد.

١٣ - برای پرونده هایی که درخواست پایه های ١و ٢و ٣ رشته نیرو را دارند ، کل امتیاز کارکنان برای تمامی رشته های درخواستی براساس نفرات صورت می پذیرد.

در امتیاز کارکنان شرکتهایی که به روش کارگاه (موضوع بخشنامه شماره 100/31395 مورخ 89/04/26 عمل میشود ) اخذ کارکنان امتیازآور برای سوابق شرکت الزام آور است . ولیکن محاسبه امتیاز به روش بخشنامه فوق آلذکر( باستثنای رشته نیرو) صورت میگیرد و جابجایی افراد برای شرکت موثر است.

رشته و مدارک تحصیلی "قابل استفاده" در تشخیص صلاحیت پیمانکاری:

رشته:

۱. رشته تحصیلی نگهداری و بهره برداری قنات به عنوان "آب های زیرزمینی".

۲. مدرک تحصیلی رشته طراحی صنعتی (دانشگاه علم و صنعت ) برای رشته های ساختمان، صنعت، برق و تاسیسات و تجهیزات بعنوان رشته مرتبط و برای سایر رشته ها غیرمرتبط در نظر گرفته شود.

۳. رشته تحصیلی الکترونیک و مخابرات دریایی بعنوان الکترونیک قابل قبول میباشد.

۴. رشته تحصیلی عمران ملی - تأسیسات شهری و روستایی به عنوان "شهرسازی" در تشخیص صلاحیت پیمانکاری قابل استفاده می باشد.

۵. مدارک تحصیلی معادل معتبر دانشگاهی (مورد تایید وزارت علوم ) در تشخیص صلاحیت پیمانکاری بعنوان یک مقطع پایین تر قابل محاسبه می باشد.

تبصره: مدارک تحصیلی معادل که ناشی از دوره های آموزشی دستگاه های اجرایی (طبق قرارداد منعقده دستگاه مربوطه با دانشگاه ها) و مشابه آن نبوده باشد و دارنده مدرک با کنکور سراسری وارد دانشگاه شده باشد؛ ولیکن صرفاً به علت مسائل آموزشی و عدم اتمام دوره تحصیلی دانشجو در زمان مقرر، مدرک مربوطه، به مدرک معادل تبدیل شده باشد و مورد تأیید وزارت علوم نیز باشد، صرفاً در تشخیص صلاحیت پیمانکاری به عنو ان همتراز مدرک کارشناسی قابل محاسبه می باشد.

کارشناسی ارشد:

۱. کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک (مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) بعنوان "ژئوفیزیک".

۲. مدارک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی مکانیک - طراحی (سال ۵۹ - پلی تکنیک تهران ) و لیسانس مهندسی مکانیک - ماشین های احتراقی (سال ۵۰ هنرسرای عالی وزارت علوم ) بعنوان "مهندسی مکانیک"

کارشناسی:

۳. کارشناسی رشته مهندسی مکانیک (دانشگاه پلی تکنیک بیرمنگام انگلستان ) به عنوان "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)".

۴. رشته تحصیلی مهندسی تولید (دانشگاه علم و صنعت ) به عنوان "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ه ا)" ؛ البته باتوجه به اظهار نظر دانشگاه.

۵. رشته تحصیلی علمی کاربردی صنایع شیمیایی (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ) به عنوان "مهندسی شیمی(تمام گرایش ها)" و البته با مد نظر قرار دادن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۶. رشته تحصیلی پرورش و تکثیر آبزیان (دانشگاه جامع علمی کاربردی ) به عنوان "مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها)".

۷. کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی (دانشگاه محقق اردبیلی ) به عنوان "مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها)".

۸. کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) به عنوان "معماری" مهندسی مکانیک (تمام « دبیری »"

۹. کارشناسی رشته آموزش فنی مکانیک (دانشسرای فنی بابل ) بعنوان "<< دبیری>> مهندسی مکانیک ( تمام گرایش ها)" و البته با منظور نمودن توضیح ذیل جدول(پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۱۰. کارشناسی رشته علمی کاربردی تأسیسات حرارتی و برودتی بعنوان "مهندسی مکانیک (تمام گرایشها)"

۱۱. کارشناسی رشته ساختمان (مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت) بعنوان "ساختمان".

۱۲ . کارشناسی رشته علمی کاربردی مهندسی نقش ه برداری (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) بعنوان مهندسی"عمران- نقشه برداری" و البته با مدنظر قراردادن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۱۳ . کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت (دانشگاه کردستان ) بعنوان "مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها)".

۱۴ . کارشناسی رشته تکنولوژی جوشکاری بعنوان "جوشکاری برق " و البته با مدنظر قرار دادن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۱۵ . کارشناسی رشته اقتصاد آب و آبرسانی (مدیریت دولتی مهندسی زیگمن آلمان) بعنوان "مهندسی عملی".

۱۶ . مدارک تحصیلی معادل کارشناسی رشته مهندسی عمران - عمران (از دانشگاههای کردستان و فردوسی مشهد ) بعنوان "مهندسی عمران- عمران". به شرط آنکه دارنده مدرک با کنکور سراسری وارد دانشگاه شده باشد.

۱۷ . کارشناسی رشته عمران ملی و برنامه ریزی منطقه ای (دانشگاه شیراز) بعنوان "اقتصاد" و "برنامه ریزی".

۱۸ . رشته تحصیلی پرورش طیور (دانشگاه جامع علمی کاربردی) بعنوان "مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها)".

۱۹ . مقطع لیسانس رشته تحصیلی ساخت و تولید - ماشین ابزار (از آموزشکده فنی آموزش و پرورش ) بعنوان دبیری مکانیک

۲۰ . رشته تحصیلی مهندسی تولیدات دامی بعنوان مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها) .

۲۱ . مدرک تحصیلی لیسانس تکنولوژی آموزش صنعتی - فلز کاری (مدرک خارجی است) بعنوان ۵۰ % امتیاز مدرک رشته فلزکاری .

۲۲ . مدرک تحصیلی مقطع لیسانس رشته فضای سبز (دانشگاه تبریز) به عنوان مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها) .

۲۳ . رشته تحصیلی عمران ملی - تأسیسات شهری و روستایی به عنوان "شهرسازی " در تشخیص صلاحیت پیمانکاری .

۲۴ . مدرک تحصیلی مقطع لیسانس رشته آموزش فنی ساختمان (دانشگاه مازندران ) به عنوان "ساختمان ". البته با لحاظ نمودن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۲۵ . مدرک تحصیلی رشته مهندسی تکنولوژی تولیدات صنعتی به عنوان "صنایع (تمام گرایش ها)" .

۲۶ . مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی هواپیما (مدرک خارجی است) بعنوان "مهندسی مکانیک" .

۲۷ . لیسانس فناوری مهندسی عمران (مدرک خارجی است ) بعنوان "مهندسی عمران " ؛ البته با منظور نمودن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۲۸ . مدرک تحصیلی لیسانس علمی کاربردی اداره کل مدارس فنی حرفه ای وزارت آموز ش و پرورش بعنوان فوق دیپلم رشته مرتبط با رشته های تحصیلی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران .

۲۹ . مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته شیر و فرآورده های لبنی بعنوان "صنایع غذایی


فوق دیپلم:

۱- فوق دیپلم رشته مکانیک خودروها (آموزشکده فنی شهید صدوقی یزد ) به عنوان فوق دیپلم "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)".

۲- فوق دیپلم ک.پ رشته برق صنعتی (آموزشگاه فنی اردکان) به عنوان فوق دیپلم "مهندسی برق".

۳- فوق دیپلم رشته ساخت و تولید – قالب سازی (آموزشکده فنی حرفه ای شماره ۲ اصفهان ) به عنوان فوق دیپلم "تراشکاری".

۴- فوق دیپلم رشته تأسیسات گرایش حرارت مرکزی و تهویه مطبوع به عنوان فوق دیپلم "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)".

۵- فوق دیپلم رشته عمومی (دانشگاه صنعتی اصفهان) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی عمومی".

۶- فوق دیپلم رشته نقشه کشی معماری (آموزشکده فنی حرفه ای شهید بهشتی کرج ) بعنوان فوق دیپلم "نقشه کشی".

۷- فوق دیپلم رشته علمی کاربردی ماشین افزار (دانشگاه جامع علمی کاربردی ) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)".

۸- فوق دیپلم رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری (دانشگاه ایلام) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی کشاورزی (سایر گرایش ها)" و البته با مد نظر قراردادن توضیح ذیل جدول (پیوست ۲) آیین نامه مربوطه.

۹- فوق دیپلم رشته نگهداری و مرمت ساختمان (دانشگاه جامع علمی کاربردی ) بعنوان فوق دیپلم "کارهای عمومی ساختمان".

۱۰ - فوق دیپلم رشته مکانیک خاک و آبیاری (انستیتو تکنولوژی تهران ) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی کشاورزی (گرایش های آب)".

۱۱ - فوق دیپلم رشته ساخت و تولید گرایش ماشین افزار (آموزشکده فنی حرفه ای یاسوج ) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها).

۱۲ - فوق دیپلم رشته کمک مهندسی نیروی هوایی (آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوایی) "براساس گواهی صادره از سوی اداره کل امور دانش اموختگان وزارت علوم "بعنوان فوق دیپلم "علمی کاربردی برق".

۱۳ - فوق دیپلم رشته صنایع اتومبیل (سازمان تعلیمات فنی حرفه ای وزار ت آموزش و پرورش ) بعنوان فوق دیپلم" مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)".

۱۴ - فوق دیپلم رشته تاسیسات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی ) بعنوان فوق دیپلم "مهندسی مکانیک (تمام گرایشها)".

۱۵ - فوق دیپلم رشته حفاظت خاک بعنوان منابع طبیعی (سایر گرایشها).

۱۶ - مقطع فوق دیپلم رشته تحصیلی نگهداری و تعمیرات ماشین های راهسازی در رشته های پیمانکاری "راه و ترابری" و "آب" بعنوان فوق دیپلم مکانیک قابل قبول می باشد که البته در رشته های مذکور بعنوان رشته زمینه و در سایر رشته ها بعنوان رشته غیر مرتبط مورد تأیید می باشد.

۱۷ - مقطع فوق دیپلم رشته تحصیلی مکانیک موتورهای دریایی بعنوان فوق دیپلم کشتی سازی در رشته های پیمانکاری "صنعت و معدن" و "تأسیسات و تجهیزات" .

۱۸ - مقطع فوق دیپلم رشته تحصیلی مکانیک خودرو بعنوان فوق دیپلم مکانیک .

۱۹ - مقطع فوق دیپلم رشته تحصیلی پیش ساخته ها بعنوان فوق دیپلم عمران .

۲۰ - مدرک تحصیلی مقطع فوق دیپلم رشته انتقال آب به عنوان فوق دیپلم "آبیاری" .

مدارک تحصیلی غیر قابل استفاده در تشخیص صلاحیت پیمانکاری:

رشته:

۱- دستگاههایی که براساس قراردادهای آموزشی منعقده با دانشگاهها اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می نمایند، با توجه به اینکه مدرک تحصیلی حاصله از این دوره ها صرفاً ارزش استخدامی داشته و برای ادامه تحصیل فاقد اعتبار می باشند، لذا این مدارک در تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکاری کاربرد ندارند. بدیهی است منظور از دانشگاهها، صرفاً دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

۲- با توجه به اظهار نظر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رشته های تحصیلی بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط (از جمله رشته های علوم پزشکی ) بعنوان دو رشته مجزا شناخته شده است . بنابر این در تشخیص صلاحیت پیمانکاری رشته بهداشت حرفه ای بعنوان"بهداشت محیط" قابل استفاده نمی باشد.

۳- مدارک تحصیلی صادره از سوی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی (یا وزارت جهاد کشاورزی) در تشخیص صلاحیت شرکتهای پیمانکاری قابل استفاده نبوده و مورد تأیید نمی باشد.

۴- با توجه به اینکه در جدول (پیوست ۲) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (نسخه بازنگری شده در 89/04/26 ) گرایشهای قابل استفاده رشته مدیریت مشخص شده است، بنابراین استفاده از سایر گرایشهای آن امکان پذیر نبوده و موضوعیتی ندارد.

۵- با توجه به اینکه رشته تحصیلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری در جدول (پیوست ۲) آیین نامه پیش بینی نگردیده بنابراین در تشخیص صلاحیت پیمانکاری قابل استفاده نمی باشد.

۶- با توجه به استعلام بعمل آمده از امور دانش آموختگان وزارت علوم و متعاقب آن اظهار نظر اعلام شده از سوی دانشگاه الزهرا، رشته تحصیلی هنر و تزئین داخلی برابر با دکوراسیون داخلی در نظر گرفته شده و بعنوان معماری داخلی مورد تایید قرار نگرفته است، بنابراین در تشخیص صلاحیت پیمانکاری بعنوان "معماری داخلی" قابل استفاده نمی باشد.

کارشناسی ارشد:

۷- کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی)

۸- کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا

کارشناسی:

۱- کارشناس رشته کاربردی مخابرات-سوئیچینگ سیگنالینگ (سازمان امور اداری واستخدامی کشور)

۲- کارشناسی ناپیوسته رشته علمی کاربردی مهندسی برق -شبکه های انتقال و توزیع (مجتمع عالی آموزش پژوهشی صنعت آب و برق خراسان)

۳- کارشناسی ناپیوسته آب و فاضلاب (معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی)

فوق دیپلم:

۱. مدرک تحصیلی تکنسیین برق(فرماندهی آموزشی نیروی دریایی ارتش)

۲. دوره های تحصیلی کامپیوتر دبیری و عمران روستایی (مرکز آموزش مدیریت دولتی)

تجربه کاری:

قراردادهای مهم شرکت هایی پیمانکار که در فرآیند ارتقا پایه ، دو پایه و بیشتر تاثیر دارند ، در صورتیکه در گواهینامه قبلی خود، پایه مشابه پایه جدید در رشته دیگری نداشته باشند .باید به تایید جلسه وحدت رویه برسد(از پایه "0 به 3" و یا "0 به 1" و یا "5 به 2" و یا "4 به 1")

۱. اگر در سابقه کاری شرکت پیمانکار ، یک یا دو قرارداد پرت "بسیار بزرگ " وجود داشته باشد بطوری که سقف ریالی آن قرارداد (یا دو قرارداد) بیش از چهار برابر سقف ریالی بزرگترین قرارداد عادی قبل از خودش باشد و یا موضوع بزرگترین قرارداد شرکت با موضوع رشته مربوطه و فعالیت شرکت در سایر قراردادها مطابقت طبیعی نداشته باشد، آن قرارداد نامتقارن یا انگشت نما -single-contract)non-symmetric) نامیده می شود.قراردادهای نامتقارن چه برای سابقه کار و چه برای کار شاخص پس از طرح و تأیید در جلسه وحدت رویه قابل محاسبه و امتیازدهی خواهد بود . اینگونه موارد حتماً باید در اولین جلسه وحدت رویه (حداکثر یک هفته بعد از ارجاع موضوع ) طرح شود تا در روند بررسی پرونده تأخیر ایجاد نگردد . همچنین تجربه کاری غیرمرتبط، ناموزون و نامتناسب به تشخیص کارشناس بررسی کننده پرونده نیز مشمول استفسار از جلسه وحدت رویه است.

۲. امتیاز قراردادهایی که مربوط به پروژه های مسکن مهر واقع در استانها می باشند، در دو صورت زیر برای شرکتهای پیمانکار قابل محاسبه می باشد:

پرداختهای بیمه و مالیات بنام پیمانکار سازنده صادر شده باشد (برای تشخیص مقدار کار در موضوعات پیمانکاری).

• تأییدیه پرداخت یا صورت وضعیت از کارفرمای اصلی "سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوطه " داشته باشد. برای قراردادهای پیمانکاری، مقدار متراژ زیربنای مفید باید در اسناد و مدارک ذکر شده باشد.

۴- موضوع انجام کار شاخص برای شرکتهای پیمانکاری، چنانچه در قالب یک قرارداد منعقد و به انجام رسیده باشد می توان آن را بعنوان یک کار شاخص مورد محاسبه قرار داد . بنابراین تجمیع مجموع های از کارها در قالب دو یا چند قرارداد، کار شاخص تلقی نمیگردد . بدیهی است این امر در چارچوب توضیح ذیل جدول (پیوست یک ) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اصلاحات مربوط به آن در صفحه ۴ بخشنامه شماره 100/31395 مورخ 1389/04/26 قابل انجام است . ضمنا" کار شاخص باید بیانگر اغلب جنبه های حیاتی آن رشته باشد . مثلا" آسفالت تنها یا نازک کاری تنها بترتیب بعنوان کار شاخص رشته راه و رشته ساختمان محسوب نمیشود.

۵- هر کاری که نوعاً در ارجاع کار پیمانکاری نیازمند رتبه بوده و در ظرفیت کاری مربوطه محاسبه شود، آن کار "به تناسب ارتباط با نوع رتبه مورد نظر " به عنوان تجربه کاری آن شرکت، در ارتقاء رتبه وی مورد محاسبه قرار می گیرد. بدیهی است در رابطه با کارهای پیمانکاری، باتوجه به اینکه موضوع خرید، راهبری و نگهداری (به استثنای تعمیرات اساسی )، در زمره کارهای پیمانکاری محسوب نمی شود بنابراین در تجربه کاری آن ها نیز قابل محاسبه نمی باشد.

۶- در صورتیکه دو شرکت مستقل پیمانکاری دارای قراردادهای کاری (تجربه کاری ) مستقلی بوده باشند و سپس این دو شرکت "با عمل ادغام " تبدیل به شرکت واحدی شده باشند، بمنظور ارتقاء پایه پیمانکاری خود "بعنوان یک شرکت واحد " مشروط به مرتبط بودن آن کار با رشته مربوطه می توانند از آن تجربیات کاری مستقل انجام شده "قبلی" بعنوان تجربیات کاری واحد استفاده نمایند.

۷- قراردادهای پیمانکاری با موضوع تعمیرات اماکن و تاسیسات، بعنوان تجربه کاری قابل استفاده بمنظور ارتقاء پایه شرکتهای پیمانکاری در رشته های "ساختمان" و "تاسیسات و تجهیزات " مورد تایید می باشد (این قراردادها بعنوان کار شاخص قابل قبول نیست).

۸- در رابطه با ارایه قراردادهای پیمانکاری بمنظور ارتقاء پایه، واضح است که علاوه بر مبلغ ریالی، احراز اینکه نوع کار باید با رشته مورد نظر مرتبط باشد نیز حائز اهمیت می باشد.

۹- طبق نظریه ارایه شده از سوی وزارت نیرو، کارهای تأسیس ات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ و کوچک، در تجربه کاری شرکتهای پیمانکار به منظور ارتقاء پایه می بایست بصورت زیر مدنظر قرار گیرد:

 • منظور از تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب بزرگ، تأسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی بیشتر از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه طراحی شده اند.
 • منظور از تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک، تأسیسات وتجهیزاتی است که برای دبی کمتر یا مساوی ۲۰۰ لیتر بر ثانیه طراحی شد ه اند.
 • منظور از تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاهه ای پمپاژ فاضلاب بزرگ، تأسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی بیشتر از ۱۵۰ لیتر بر ثانیه طراحی شده اند.
 • منظور از تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب کوچک، تأسیسات و تجهیزاتی است که برای دبی کمتر یا مساوی ۱۵۰ لیتر بر ثانیه طراحی شد ه اند.

۱۰ - مستنداتی که باید در رابطه با قراردادهای "قابل محاسبه " در تجربه کاری شرکتهای پیمانکاری اخذ شود(علاوه بر متن قرارداد و پیوستهای ضروری آن):

 • در مورد قراردادهایی که با دستگاههای دولتی منعقد و خاتمه یافته است، ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه و یا تاییدی کارفرما(مدیر عامل شرکت دولتی و یا بالاترین مقام کارفرمایی دستگاه اجرایی و یا ذی حساب دستگاه اجرایی و یا مجری طرحیکه موافقت نامه عمرانی با معاونت را امضا کرده باشد و یا مجری طرحی که کپی تفویض ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را داشته باشد.)
 • در مورد قراردادهایی که با دستگاههای دولتی منعقد و در حال اجر ا است، ارائه برابر اصل آخرین صورت وضعیت تایید ی کارفرما(مدیر عامل شرکت دولتی و یا بالاترین مقام کارفرمایی دستگاه اجرایی و یا ذی حساب دستگاه اجرایی و یا مجری طرحیکه موافقت نامه عمرانی با معاونت را امضا کرده باشد و یا مجری طرحی که کپی تفویض ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی را داشته باشد.)
 • در مورد قراردادهایی که با دستگاههای غیردولتی منعقد و خاتمه یافته است، ارائه برابر اصل مفاصا حساب بیمه
 • در مورد قراردادهایی که با دستگاههای غیردولتی منعقد و در حال اجرا است، از بیمه استعلام گردد.

بدیهی است در تمامی مستندات ذکر شده، باید چارچوب و محتوای قرارداد اعم از : نام کارفرما و نام پیمانکار، موضوع کار و شماره و تاریخ قرارداد، مبلغ اولیه پیمان و مدت پیمان ، مشخص شده باشد.

۱۱ - درخصوص پذیرفتن قراردادهای خارجی در تجربه کاری پیمانکاران (و مشاوران)، مقرر شد بگونه زیر عمل شود.

 • ارایه تأییدیه قرارداد : تمام صفحات قرارداد باید به تأیید سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه رسیده باشد .(ارایه مدارک مربوط به تأییدیه های معاونت نظارت راهبردی در مواردی که کار خارجی با روال صادرات خدمات فنی مهندسی و کمیته ماده ۱۹ انجام شده باشد، مفید خواهد بود)
 • ارایه یکی از مستندات مالی زیر:

الف- مدارک بانکی معتبر مبنی بر دریافت صورت وضعیت ها و حق الزحمه ها از کارفرما بصورت LC یا سایر روشها. این مدارک بایستی از سوی بانکهای داخلی یا سفارت ایران در کشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه مورد تأیید قرار گرفته باشد.(مهر برجسته)

ب- اصل بیمه پرداختی مربوط به قرارداد و اسناد مالیات پرداختی در کشور هدف که به تأیید سفارت ایران درکشور هدف و معاونت کنسولی وزارت امورخارجه رسیده باشد بعلاوه اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص قطعی که به تأیید شعبه مالیاتی ایران رسیده و مؤید و منعکس کننده قرارداد خارجی مورد ادعا باشد.

 • ارایه اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که نشانگر میزان سرمایه شرکت است.

۱۲ - برای درخواستهایی که فقط مربوط به یک رشته است . تفکیک قرارداد لازم نیست . بعنوان مثال اگر درخواست فقط رشته ساختمان باشد لازم نیست سهم تاسیسات را از قرارداد جدا نمود میتوان کل مبلغ قرارداد را بعنوان کار ساختمانی قبول نمود . اما اگر علاوه بر درخواست رشته ساختمان رشته تاسیسات را هم درخواست نموده بود ، ازکلیه مبلغ قرارداد ساختمانی سهم تاسیسات را باید جدا کرد. تفکیک سهم هر رشته از یک قرارداد بر اساس آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما انجام می پذیرد.

۱۳ - برای قراردادهایی که سهم خرید تجهیزات در آن بیشتر از ۶۷ % کل پیمان باشد . باید مبلغ خرید تجهیزات از کل مبلغ پیمان کسر و کار انجام شده به طریق دستمزدی (ضریب ۳) محاسبه شود.

۱۴ - برای شرکتهایی که بطور کلی کار EPC انجام میدهند ضرورتی به ابلاغ رتبه پیمانکاری و مشاوره ای نیست . لذا آن شرکتها میتوانند بر اساس آیین نامه طرح و ساخت صنعتی گواهی دریافت دارند . رتبه در زمینه کارهای شاخص با ظرفیتی معادل دو برابر مبلغ کار شاخص داده میشود.

۱۵ - موضوع کارهای حفاری و ساخت تونل متروی شهری بعنوان کار شاخص در رشته راه و ترابری قابل قبول می باشد.

۱۶ - شرکتهای پیمانکاری که در سال ۱۳۸۱ پروانه حفاری از وزارت نیرو دریافت داشته اند از مصادیق بند "ج" ماده ۱۲ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران می باشند.

۱۷ - برای محاسبه کار شاخص علاوه بر محاسبه و امتیاز دهی تجربه کاری به روش آیین نامه، ضروری است کار شاخص بر اساس ضریب تعدیل ذیل ( بر مبنای نصاب معاملات کوچک) محاسبه و با جدول چک شود. ( بعنوان مثال پیمانی در رشته نفت و گاز با سال شروع ۱۳۸۳ و سال خاتمه ۱۳۸۵ با مبلغ۳۰۰۰۰ میلیون ریال عملکرد تا در سال ۱۳۹۰ بصورت زیر عمل میشود : میانگین ضریب تعدیل سال 1383 (2.4) و ضریب تعدیل سال 1385 (1.9)،معادل 2.15 می شود. حاصل ضرب این عدد در رقم دریافتی پیمان معادل 64500 میلیون ریال می شود. با مراجعه به جدول حداقل مبلغ کارکرد شرط احراز،این پیمان فقط به عنوان کار شاخص پایه 3 قابل قبول است.

پرونده:Vahdat1.JPG


صدور گواهینامه:

١. باتوجه به تشخیص صلاحیت الکترونیکی شرکت های پیمانکار، متن گواهینامه صلاحیت مربوطه بدین شرح بازنگری شد:

شناسه ملی حقوقی شرکت ها باید در ذیل شماره ثبت قید شود.

٢. پاراگراف اول گواهینامه بدین گونه اصلاح شد : "با استناد به مصوبه شماره ٤٨٠١٣ /ت ٢٣٢٥١ ه مورخ 1381/12/11 هیأت وزیران و باتوجه به تأیید صلاحیت آن شرکت برای انجام امور پیمانکاری در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، موارد به شرح زیر اعلام می گردد:"

٣. در صورتیکه شرکت پیمانکار، کار شاخص خود را در یک زیر رشته یا چند کار شاخص را در زیر رشته یک رشته پیمانکاری انجام داده باشد، می تواند در آن رشته و در آن زیر رشته یا زیر رشته ها تشخیص صلاحیت شود و چنانچه کارهای د یگری (غیر از کار شاخص ) در زیررشته دیگری نیز انجام داده باشد، در ذیل گواهینامه هایی که دارای زیر رشته میباشند متن زیر درج گردد:

این شرکت میتواند در زیر رشته های دیگر رشته ........ با پایه های پایینتر فعالیت نماید.

توضیح: با توجه به لزوم انجام کار شاخص در هر زیر رشته، تشخیص صلاحیت در زیررشته ها صرفاً در حد پایه های ۱ و ۲ و ۳ امکان پذیر می باشد (پایه های ۴ و ۵ زیر رشته ندارند). گواهینامه های قبلی که زیر رشته ندارند برای کل آن رشته (تمام زیر رشته ها) اعتبار دارد.

۴. طبیعتاً شرکتهایی که مطابق آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و دستورالعمل اصلاحی شماره 100/31395 مورخ 89/04/26 ، تشخیص صلاحیت می شوند، طبق ضوابط مربوط،حائز دریافت گواهینامه صلاحیت چهارساله با ظرفیت و شرایط لازم خواهند بود؛ ولیکن در صورتیکه این شرکتها دارای گواهینامه صلاحیت قبلی با پایه بالاتر در رشته مورد نظر بوده باشند و بدلیل تغییر (افزایش) سقف ریالی مربوط به کار شاخص طبق توضیح جدول (پیوست یک ) در دستورالعمل اصلاحی مذکور دچار تنزل پایه در همان رشته شده باشند، می توانند درخواست درج جمله "معادل پایه سابق " را بصورت زیرنویس در گواهینامه خود نمایند . با این زیرنویس، مدت اعتبار گواهینامه صادره بصورت موقت یکساله خواهد بود.

تمدید گواهینامه:

شرایط تمدید صلاحیت شرکت های پیمانکار:

- سهام شرکت بگونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.

- تمام یا اکثریت هیأت مدیره (و مدیرعامل ) شرکت تغییر نکرده باشند. (با ارایه روزنامه رسمی کشور ).

حالت چرخش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مانعی ندارد.

- هیأت مدیره و امتیازآوران شرکت با هیأت مدیره و امتیازآوران شرکتهای دیگر تلاقی نداشته باشند.

- در چهار سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتی غیرفعال و راکد نبوده باشند

(ثبت و تکمیل و ارسال اطلاعات در ساجات داشته باشد).

در صورتیکه شرکت حائز شرایط فوق نباشد، بررسی صلاحیت وی همانند سایر شرکتها خواهد بود.

ابزارهای شخصی