هزینه های بالاسری

از WikiPeymankar

پرش به: ناوبری, جستجو

هزینه بالاسری،به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار،به شرح زیر تفکیک می شود.

 1. هزینه بالاسری عمومی:این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد . مانند هزینه های درج شده در زیر
  1. هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی ، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت ، دفتر فنی ، امور اداری و مالی ، تدارکات و خدمات .
  2. هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی ( سهم کارفرما ) ، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی .
  3. هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران ، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود .
  4. هزینه سرمایه گذاری یا اجازه محل دفتر مرکزی .
  5. هزینه نگهداری دفتر مرکزی
  6. هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی
  7. هزینه آب ، برق ، و سوخت دفتر مرکزی
  8. هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی
  9. هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی
  10. هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی
  11. هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی
  12. هزینه تهیه اسناد ، برای شرکت در مناقصه ها
  13. هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
  14. هزینه های متفرقه ، شامل هزینه های حقوقی و قضایی ، نشریات ، عضویت در مجامع و مانند آنها
  15. هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی
  16. هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی
  17. هزینه دستگاهها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی
 2. هزینه بالاسری کار:این هزینه ، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد ، مانند هزینه های درج شده در زیر
  1. هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است :
   1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار ، با توجه به وجه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است .
   2. هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرما است .
  2. هزینه ضمانت نامه ها ، که شامل موارد زیر است :
   1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات
   2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت
   3. هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار
  3. هزینه مالیات
  4. هزینه صندوق کارآموزی
  5. سود پیمانکار
  6. هزینه مستمر کارگاه ، که شامل موارد زیر است :
   1. هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه ، دفتر فنی ، اداری ، مالی و تدارکات ، کمپ و کانتین و خدمات . همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بهاء و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نشده است .
   2. هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار می گیرد .
   3. هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط برای کار مربوط
   4. هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان
   5. هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار
   6. هزینه پذیرایی کارگاه
   7. هزینه پست ، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه
   8. هزینه تاًمین وسیله نفلیه برای تداکرات کارگاه
   9. هزینه فتوکپی ، چاپ ، لوازم التحریر و ملزومات
   10. هزینه آزمایش های پیمانکار
   11. هزینه های مربوط به ایمنی،بهداشت،محیط زیست(HSE) و حفاظت کار
  7. هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار
   1. هزینه های تهیه عکس و فیلم
   2. هزینه تهیه نقشه های کارگاهی ( Shop Drawings )، در حد نیاز کار
   3. هزینه تهیه نقشه چون ساخت ) As Built Drawings )
   4. هزنه های برنامه ریزی و کنترل پروژه
   5. هزینه های نگهداری عملیات انجم شده تا زمان تحویل موقت
   6. هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی

توضیح 1 : هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات جز هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است .

توضیح 2 : در طرحهای عمرانی ، چون هزینه های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه و همچنین هزینه عوارض شهرداری ( برای موافقت نامه های مشمول ) ، توسط دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات طرح پرداخت می شود ، هزینه ای از بابت آنها در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است .[۱]


منابع

 1. فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387.چاپ اول،تهران:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی،1387
ابزارهای شخصی